CLÀUSULA ABUSIVA 1. Incloure costos variables o propis de la propietat

A tot contracte de lloguer la renda ha d’estar clara, quantificada i ser únicament per llogar l’espai. A més, l’IBI, la comunitat o la taxa d’escombraries pertoquen al propietari.

Exigir que el preu reflecteixi la base imposable, l’IVA i les retencions de forma clara i detallada. I retirar qualsevol despesa que no sigui responsabilitat del llogater.

El preu, juntament amb la duració, és dels primers elements en aparèixer a un contracte de lloguer.

CLÀUSULA ABUSIVA 2. Eximir al propietari de realitzar reparacions

Les reparacions estructurals sín a compte del propietari, com la instal·lació elèctrica o la fontaneria tal com reflecteix l’article 21 de la LAU.

Únicament reparar els desperfectes per ús habitual, com una bombeta o una porta.

Quan es tracta les reparacions, Normalment, ve acompanyada de la expressió “amb rebuig del que disposa l’article 21 de la LAU”.

CLÀUSULA ABUSIVA 3. No rebaixar o suspendre pagaments per obres iniciades pel propietari

Si el propietari inicia obres, que provoquen l’impossibilitat d’usar el local durant 20 dies o més, s’ha de suspendre part o la totalitat de la renda com indica l’article 21 de la LAU.

Suspendre els pagaments en proporció al local inutilitzat. Si no es pot utilitzar el 50% del local, es rebaixen al 50%. Si el 100% del local està inutilitzat, els pagaments es suspenen.

Quan es tracta les reparacions. Normalment, apareix conjuntament anb ka clàusula abusiva sobre eximir al propietari de realitzar reparacions, o tot just desprès d’aquesta.

CLÀUSULA ABUSIVA 4. Impossibilitar el subarrendament

L’article 32 de la LAU dona llibertat per subarrendar locals parcial o totalment. Únicament obliga a avisar al propietari, moment en el que podria pujar la renda.

Sol·licitar incloure aquesta frase al contracte: “el llogater podrà subarrendar lliurement sense que el propietari tingui dret a pujar la renda”.

Normalment aquesta es de les darreres clàusules en aparèixer. I usualment està acompanyada de l’expressió “amb rebuig del que disposa l’article 32 de la LAU”.

CLÀUSULA ABUSIVA 5. Forçar un canvi de nombre en els subministraments

Quan lloguem un local no tenim garantia de que no hi hagi un deute de l’anterior llogater amb els subministraments.

Sol·licitar incloure aquesta frase al contracte: “el propietari confirma que els subministraments estan donats d’alta i al corrent de pagament, i el llogater pot contractar nous serveis”.

Contracta una entitat de l’economia social i solidària pels subministraments.

CLÀUSULA ABUSIVA 6. No incloure un ANNEX complet en relació a la fiança

Amb la fiança respons pels desperfectes ocasionats a l’immoble. Fer nosaltres mateixos fotografies no té la mateixa força que un ANNEX dins d’un contracte signat pel propietari.

Sempre exigeix l’ANNEX amb una llista dels espais i del mobiliari, amb fotografies adjuntades i incloent les fotografies i observacions captades pel llogater.

L’ANNEX s’ha de trobar al final del contracte. Si hi ha un ANNEX, comprova que no falta cap element enllistat i fotografiat.

CLÀUSULA ABUSIVA 7. Pujada abusiva per obres de millora

 

 

L’article 19 de la LAU estableix un topall del cost de millora, més l’interés legal del diner aumentat fins tres punts prorratejant-lo en 12 mesos. I en tot cas, mai l’augment no pot sobrepassar un 20% de la renda mensual originàriament pactada.

Per exemple, si unes obres de millora costen 10.000€, el propietari podria demanar com a màxim 3 punts — un 3%—més l’interès legal del diner. Si en la data de finalització de les obres l’interès resultés d’un 2%, això sumat al màxim exigible pel propietari seria un 5%. El 5% de 10.000€ serien 500€, que han de ser prorratejats a 12 mesos. És a dir, que en aquest cas l’augment màxim seria de 500/12 = 41,66€/mes.

Eliminar qualsevol clàusula del contracte que elimini els topalls establerts a l’article 19 de la LAU. Normalment venen acompanyades amb l’expressió “amb rebuig dels Drets dispossats a l’article 19 de la LAU”.

CLÀUSULA ABUSIVA 8. Rescissió del contracte per canvis societaris

L’article 32 de la LAU determina que en cas de transformació, escissió o fussió el contracte de lloguer es manté. El que permet l’adaptabilitat del llogater.

Eliminar aquesta clàusula per permetri que operin els drets esmentats de  l’article 32 de la LAU.

Aquesta clàusula normalment ve acompanyada de l’expressió “amb rebuig dels Drets recollits a l’article 32 de la LAU”.